حروفچینی

اصطلاح حروفچینی / حروفنگاری یادگار دوره‌ای است که حروف چاپی را از حروفدان برمی‌داشتند و کنار هم می‌چیدند و از چیده شدن حروف، کلمات، عبارات، جملات و صفحات تشکیل می‌شد. اکنون که روش‌های سابق منسوخ شده و حروف با دستگاه‌های دیگر، به‌ویژه رایانه زده می‌شود، اصطلاح حروف‌چینی دیگر تصویر دقیقی از عمل آن به دست نمی‌دهد و از این رو به جای آن، اصطلاح «حروفنگاری» رایج شده است. در هر حال حروفچینی، صرف‌نظر از شیوه و ابزار، به عمل تبدیل حروف و نشانه‌های دست‌نوشت و ماشین‌نوشت به حروف چاپی گفته می‌شود.

چیدن حروف و نمادها و نشانه‌ها را در کنار یکدیگر براساس روش‌های حروف‌چینی / حروف‌نگاری و تبدیل کردن خبر دستی یا ماشینی را به خبر چاپی، حروف‌نگاری می‌گویند.

در حال حاضر، حروفچینی به تایپ متن‌ها در محیط word و با کمک رایانه گفته می‌شود و امروزه بیش از سایر اقسام آن رواج دارد. در ایران، حروفچینی با رایانه‌های شخصی از دهه ۷۰ آغاز شد و اکنون عامل و فاعل بلامنازع این فعالیت، رایانه‌های شخصی و نرم‌افزار word از مجموعه نرم‌افزارهای Office است که بسیاری از دستورهای نرم‌افزارهای کمکی طراحی را هم در خود داشته و در سطوح بالاتر با آشنایی با نوار ابزارهای آن می‌توان صفحه‌آرایی را نیز انجام داد.