صفحه‌آرایی

صفحه‌آرایی، تنظیم آخرین نمونه چاپی است که از هر حیث برای چاپ آماده باشد. در مرحلۀ صفحه‌آرایی، طرح‌ها، تصویرها، نقشه‌ها، نمودارها، جدول‌ها، سرصفحه‌ها، پاصفحه‌ها، زیرنوشت‌ها، شمارۀ صفحه‌ها و مانند آنها همه در جای خود قرار می‌گیرند و پس از اینکه اطمینان حاصل شد تنظیم نهایی صورت گرفته است و همه چیز سر جای خود قرار دارد (و آنچه پیش روست همان است که باید عیناً از چاپ بیرون آید)، اثر که در این شکل و مرحله‌اش به آن ماکت می‌گویند، برای بازبینی نهایی ناشر یا مسئول اثر و اجازۀ لیتوگرافی فرستاده می‌شود.

 صفحه‌آرایی از دیرباز وجود داشته و در نسخ خطی نیز می‌توان ردپای آن را یافت. در صفحه‌آرایی با در نظر گرفتن قطع کتاب، حاشیه‌ها و چهارچوب‌ها مشخص شوند و تیترها مشخص شوند.

همچنین در صفحه‌آرایی تیترها، جای قرارگیری آن‌ها و فونتشان مشخص می‌شود تا در نهایت، بتوان فهرستی متناسب با آن چه به صورت اتومات، چه به صورت دستی فراهم کرد.

از جمله وظایف صفحه‌آرایی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

انتخاب فونت مناسب با توجه به موضوع کتاب یا مجله

چگونگی چیدمان سرصفحه و پا صفحه

انتخاب اندازه فونت مناسب برای قسمت‌های مختلف کتاب مثل متن اصلی، توضیح شکل‌ها، جدول‌ها و …

تصمیم‌گیری در مورد فاصله بین سطرها 

ترتیب چینش پانویس‌های فارسی و لاتین

چگونگی برخورد با اعداد و فرمول‌های ریاضی

رعایت فاصله و تناسب  بین شکل‌ها و متن‌ها 

محل قرارگیری جدول‌ها، نمودارها، شکل‌ها و تصاویر  

صفحه‌آرایی اغلب با دو نرم‌افزار word  وIndigen  انجام می‌شود.