نمایه‌سازی

نمایه فهرستی از نام‌های کتاب‌ها، مکان‌ها، افراد، موضوع‌ها در یک متن است که به شکلی الفبایی در پایان متن قرار می‌گیرد و از طریق شماره صفحه‌ها خواننده یا پژوهشگر متن را به محلی که این نام‌ها در متن آمده، راهنمایی می‌کند. به این فرایند که در آن این نوع فهرست‌ها آماده می‌شوند، نمایه‌سازی می‌گویند.

پارسی‌نگاران آناهید با استفاده از متخصصان باتجربه در زمینه نمایه‌سازی چه به‌صورت عمومی و چه تخصصی فعالیت می‌کند.

۱- نمایه‌سازی توصیفی

نمایه‌ای که درآن متن اطلاعاتی غیرموضوعی را طبقه‌بندی و فهرست‌بندی می‌کند.

۲- نمایه‌سازی موضوعی

نمایه‌ای که درآن متن براساس موضوع آن طبقه‌بندی و فهرست‌بندی می‌شود. در این زمینه باید نمایه‌ساز بر موضوع کتاب اشراف کامل داشته باشد.